Parduotuvės Taisyklės

1. BENDROSIOS NUOSTATOS
  1.1. Šios taisyklės (toliau – „Taisyklės”) nustato fizinio ar juridinio asmens, Taisyklių nustatyta tvarka pateikusio savo duomenis ir ketinančio įsigyti arba įsigyjančio prekes www.bushido-store.com internetinėje svetainėje-parduotuvėje (toliau – „Pirkėjas”), ir International Bushido Federation (toliau – „Pardavėjas”) teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui ketinant įsigyti ir/ar įsigyjant prekes internetinėje svetainėje-parduotuvėje (toliau –„internetinė parduotuvė“). Jau pateikdamas savo duomenis Pirkėjas patvirtina, kad sutinka su Taisyklių sąlygomis ir įsipareigoja jomis vadovautis ketinant įsigyti ar įsigyjant prekes iš Pardavėjo.
  1.2. Jei Pirkėjas nepritaria Taisyklėms ar kai kurioms jų nuostatoms, laikoma, kad asmuo, nepateikė savo duomenų, nesiregistravo www.bushido-store.com ISP bei nepateikė užsakymo įsigyti prekių iš Pardavėjo.
  1.3. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti, pataisyti ar papildyti Taisykles. Apie bet kokius pakeitimus, pataisymus ar papildymus prisiregistravę Pirkėjai bus informuojami prisijungimo prie Sistemos metu ir privalės iš naujo patvirtinti Taisykles. Taisyklių pakeitimas galioja tik tų prekių atžvilgiu, kurie buvo pateikti po Taisyklių pakeitimo. 
  1.4. Pirkti internetinėje parduotuvėje turi teisę veiksnūs fiziniai asmenys nuo aštuoniolikos metų amžiaus ir juridiniai asmenys.
  1.5. Tinklalapyje esanti tekstinė ir grafinė informacija, yra Pardavėjo nuosavybė ir yra ginama bei saugoma įstatymo nustatyta tvarka. Kopijuoti, spausdinti ar kitaip atgaminti bei platinti be raštiško Pardavėjo sutikimo griežtai draudžiama. Taip pat draudžiama be išankstinio raštiško Pardavėjo sutikimo kituose tinklalapiuose daryti nuorodas į šį tinklalapį. Tinklapyje esančią informaciją be Pardavėjo sutikimo galima naudoti tik asmeniniais tikslais numatytais LR autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme.

2. PIRKĖJO STATUSAS, PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS, ATSISKAITYMO MOMENTAS
  2.1. Pirkėjo statusas internetinėje parduotuvėje www.bushido-store.com laikomas suteiktu nuo momento, kai fizinis asmuo ar juridinio asmens atstovas įregistravo Pardavėjo pateiktoje internetinėje sistemoje (toliau -„Sistemoje“) savo asmens ir/ ar įmonės duomenis.
  2.2. Pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo (toliau – „Sutartis“) laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas internetinėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir patvirtinęs, kad tinkamai susipažino su Taisyklėmis, paspaudžia nuorodą „Užsakyti“. 
  2.3. Juridinio asmens duomenis nurodęs atstovas privalo pateikti atitinkamus įmonės įgaliojimus ir pilnai atsako už visus savo ir atstovaujamo Pirkėjo veiksmus internetinėje parduotuvėje www.bushido-store.com bei vykdant Sutartį.
  2.4. Registruotų Pirkėjų duomenys, o taip pat kiekvienos sudarytos tarp Pirkėjo ir Pardavėjo Sutarties duomenys yra saugomi www.bushido-store.com duomenų bazėje.
  2.5. Laikoma, kas Pirkėjas sumokėjo už prekes, jei sutarties kaina buvo:
      2.5.1. įskaityta į Pardavėjo nurodytą sąskaitą ;
    

3. PIRKĖJO TEISĖS
  3.1. Pirkėjas perka prekes internetinėje parduotuvėje, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.
  3.2. Pirkėjas turi teisę nutraukti internetinėje parduotuvėje sudarytą Sutartį su Pardavėju apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui per 14 (keturioliką) kalendorinių dienų nuo prekės pristatymo momento. Pirkėjas turi teisę nutraukti Sutartį tik tuo atveju, jei prekė yra ne prastesnės kokybės ir būklės nei buvo pristatyta Pirkėjui, nebuvo sugadinta, pažeista pakuotė ir nepasikeitė prekės išvaizda. Sutartis negali būti nutraukta, o Pirkėjas neturi teisės reikalauti grąžinti jam sumokėtus pinigus, jeigu 
  3.3. Pirkėjas turi visas kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

4. PIRKĖJO PAREIGOS
  4.1. Pirkėjas privalo sumokėti prekių bei jų pristatymo kainą, taip pat atlikti kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti, sudarant sutartį) ir priimti užsakytas prekes ne vėliau, kaip per 24 valandas nuo Pirkimo - Pardavimo sutarties sudarymo Pardavėjo pasiūlyta apmokėjimo forma. Už prekes Pirkėjas sumoka, atlikdamas mokėjimą į nurodytą sąskaitą,  arba kitu Pardavėjo nurodytu būdu.
  4.2. Jeigu Pirkėjas per nustatytą terminą Sutarties kainos nesumoka, laikoma, kad Pirkėjas atsisako vykdyti Sutartį. Tokiu atveju Pardavėjas turi teisę nutraukti Sutarties vykdymą. 
  4.3. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo juos atnaujinti per protingai trumpiausią laiko tarpą, bet ne vėliau iki Pardavėjas išsiunčia Pirkėjui užsakytas prekes.
  4.4. Jei Pirkėjas nurodo netikslius duomenis ar netinkamą adresą, Pirkėjas negali reikšti jokių pretenzijų Pardavėjui, ir įsipareigoja sumokėti visas, dėl to atsiradusias Pardavėjo pristatymo ar kitas papildomas išlaidas.
  4.5. Pirkėjas privalo laikytis kitų Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

5. PARDAVĖJO TEISĖS
  5.1. Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti internetinės parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.
  5.2. Jei Pardavėjas laiko, kad Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbui, jos stabiliam veikimui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) jam galimybę naudotis internetine parduotuve ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius. Taip pat Pardavėjas turi teisę informuoti trečiąsias šalis apie tokius Pirkėjo veiksmus, suteikdamas visą turimą apie tokį Pirkėją duomenis.
  5.3. Pardavėjas turi visas kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

6. PARDAVĖJO PAREIGOS
  6.1. Pardavėjas įsipareigoja dėti pastangas, sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Pardavėjas nesuteikia jokių garantijų, kad internetinė parduotuvė veiks nenutrūkstamai ar kad duomenų perdavimas bus be klaidų. Pardavėjas neatsako už jokius Pirkėjo nuostolius, susijusius su internetinės parduotuvės veikimo sutrikimais ir/ ar duomenų perdavimo klaidomis.
  6.2. Pardavėjas negalėdamas Pirkėjui pateikti užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepateikimą.
  6.3. Pardavėjas neatsako už vartotojų (lankytojų) diskusijų ir komentarų turinį, tačiau jeigu internetinės parduotuvės lankytojai skleidžia informaciją įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, kursto tautinę, rasinę, religinę, socialinę bei lyčių neapykantą, platina, propaguoja  ar reklamuoja pornografiją ir kitą Lietuvos Respublikos įstatymams prieštaraujančią medžiagą, tokią informaciją tinklalapyje skleidę asmenys atsako pagal LR įstatymus ir tokiais atvejais Pardavėjas turi teisę paviešinti (atskleisti) teisėsaugos institucijoms turimus lankytojų asmens duomenis.
  6.4. Pardavėjas įsipareigoja laikytis kitų šiose taisyklėse nustatytų reikalavimų.